Salomvár község belterületi vízrendezés projekt rövid ismertetése

2022. december 13.

Salomvár Község Önkormányzata

Salomvár község belterületi vízrendezés

TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00009 azonosítójú projekt rövid ismertetése

 

Salomvár községet az elmúlt években többször érte a hírtelen lehulló, nagy intenzitású csapadékok előfordulása esetén a belterületen lefolyó csapadékok okozta káresemény. Ezen események főként a település belterületén jelentkeztek. A település közútjai mellett vízelvezető árkok találhatók, melyek feladata a településre hulló és ráfolyó csapadékvizek elvezetése a befogadókig. A meglévő rendszer vonalvezetése vízszintes értelemben megfelelő volt a vizek elvezetésére, de a magassági vonalvezetése szinte a teljes projektterületen korrekcióra szorult. Az árokhálózaton karbantartási és iszapolási munkák már régen nem történtek, a beépített átereszek nem egységesek, hidraulikai szempontból nem méretezettek, valamint az elmaradt fenntartási munkák miatt részben vagy teljes szelvényben eliszapolódtak. A befogadók a torkolati szelvényben megfelelőek voltak, a bevezetésre tervezett vízhozamokat kellő biztonsággal elvezetik.

A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójának konkrét célja Salomvár község érintett belterületének kármentesítése volt oly módon, hogy az árkok mederszelvénye minden körülmények között képes legyen a vizek tovább- és elvezetésére a befogadók felé, illetve azokba. Az árkok kiépítésével a hirtelen nagy csapadékok felfogását és irányított továbbengedését érjük el.

A fejlesztés után kapott természeti értékek megtartása, az egészséges környezet megőrzése kedvező helyzetbe hozza a községben élőket, csökken az elvándorlási kedv, növekedik az állandó, illetve ideiglenesen itt tartózkodó lakosság száma. Ezáltal a fejlesztés környezeti hatása pozitív, csatlakozik a környező térség és a régió operatív tervének megvalósításához, perspektívát teremt további projektek megvalósításához.

 

A PROJEKT JELLEMZŐ ADATAI

 

A csapadékvizek végső befogadója a Zala folyó. Két jelentősebb patak, a Harkály patak, Kisbüki patak. A tervezéssel érintett szakasz a település Dózsa György utcájában, illetve a Lesvár utcában található. Két területet került lehatárolásra a projekt által.

  1. terület:

A D 1-0 szakasz befogadója a Harkály patak 0+453 szelvénye. A kapubejárók, illetve a Harkály út átereszeink fenékszintjét a hossz-szelvény szerint alakítottuk ki. Méretüket a hidraulikai számítás és a rendelkezésre álló hely szerint határoztuk meg.

A befogadóba való csatlakozásnál a terméskő mederburkolást került kialakításra a Harkály patak védelme érdekében.

A tervezett szakasz összes hossza:                            388,0 fm

Földárok b=40 cm                           130,1 fm

Földárok b=60 cm                           101,9 fm

Földárok összesen:                         232,0 fm

Beton vápa                                       156,0 fm

*Az földárkok hossza a szükséges átereszek, kapubejárók egyéb műszaki megoldásainak hosszát is tartalmazza.

 

  1. terület:

Az L 1-0 szakasz befogadója a Kisbüki patak 1+618 szelvénye. A területen lévő közúti árokrendszer lejtése nem volt megfelelő. Az érintett kapubejáró átereszek mérete eltérő (Ø40- Ø60 között változó) volt. A tervezett megoldásban a meglévő közúti árokrendszert az érintett területen ki kellett profilozni, illetve meghosszabbítani a befogadóig, amely a Kisbüki patak.

A tervezett szakasz összes hossza:                            237,0 fm

Földárok                                                                         137,0 fm

Meglévő, tervezéssel nem érintett                             100,0 fm

*Az földárkok hossza a szükséges átereszek, kapubejárók egyéb műszaki megoldásainak hosszát is tartalmazza.

 

TOVÁBBI PROJEKTTELEMEK

A projekt megvalósítása során Tervezési feladatok, Építési beszerzés, Kötelező nyilvánosság, a Szemléletformálás, a kivitelezési munkákat végig kísérő Műszaki ellenőrzés, valamint a projekt előrehaladását segítő és végző Projektmenedzsmenti munkák is megvalósultak. Elszámolásuk a projekt során megtörtént.

 

ÖSSZEGZÉS

A fejlesztés olyan hiányzó kapacitások megvalósítását célozta meg, amely a 2007-2013-as uniós költségvetési időszakban nem részesült támogatásban.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó környezetbiztonsági fejlesztés eredményeként csökkent a belterületi károk kialakulásának kockázata. A projekt megvalósítását és fenntartását nem veszélyeztette, illetve veszélyezteti a klímaváltozás, azonban a projekt célja a klímaváltozásra való felkészülés volt a várhatóan egyre gyakrabban előforduló nagy intenzitású csapadék mennyiségének megfelelő elvezetése a településen.

A tervezett fejlesztés mind gazdasági, mind környezeti és lakossági igényeket figyelembe véve indokolt volt.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.