Pályázatok

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00009 azonosítószámú „Belterületi közútfejlesztés Salomvár községben” projekt

 

  • Kedvezményezett neve: Salomvár Község Önkormányzata
  • Fejlesztés tárgya: Belterületi közútfejlesztés Salomvár községben
  • Szerződött támogatás összege: 41,33 millió forint

A beruházás részletes bemutatása: A beruházás célja a leromlott állapotú lakóút alépítményének építése, az út szilárd burkolattal való megerősítése az út jelenlegi nyomvonalán. A szűk keresztmetszetű aszfalt burkolatú út több helyen megsüllyedt, burkolata megrepedt, ezért felújítása szükségszerű.

A fejlesztés során a Salomvár 58/1 és 58/3 hrsz-ú útak felújítása valósul meg. A tervezett út közvetlenül kapcsolódik az 58/2 hrsz-ú Kossuth Lajos utca ingatlanokhoz (belterületi közút), mely szintén önkormányzati tulajdonú.

Összesen 432 méter útszakasz felújítása történik meg.

A beruházás keretében olyan út felújítása történik, amely biztosítja a fejlesztendő útvonalon keresztül több intézmény és gazdasági egység jobb megközelítését, elősegíti a biztonságos közösségi közlekedés fenntartását.  A fejlesztésnek eredményeként javul a közutak állapota, ezáltal nő a környezetbiztonság, a környezet állapotának javulása várható. Az önkormányzat projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését célzó” elővigyázatosság elvét betartja mind az előkészítés, mind a megvalósítás során. A beruházás során keletkezett környezeti károkat a projekt megvalósítása során megszünteti.

  • A projekt várható befejezése: 2023. december 31.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

 

További információ kérhető:

Salomvár Község Önkormányzata

Cím:8995 Salomvár, Petőfi S. u. 11.

Email: salomvar@zelkanet.hu

Honlap: www.salomvar.hu

 


 

 

Sajtóközlemény a projekt indításáról

„Belterületi közútfejlesztés Salomvár községben”

 

2023.05.31.

 

Salomvár Község Önkormányzata 41,33 millió forintos 100 %-os támogatást nyert a Belterületi közútfejlesztés Salomvár községben programjának TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00009 azonosítószámú kérelme keretében.

 

A beruházás célja a leromlott állapotú lakóút alépítményének építése, az út szilárd burkolattal való megerősítése az út jelenlegi nyomvonalán. A szűk keresztmetszetű aszfalt burkolatú út több helyen megsüllyedt, burkolata megrepedt, ezért felújítása szükségszerű.

 

A fejlesztés során a Salomvár 58/1 és 58/3 hrsz-ú útak felújítása valósul meg. A tervezett út közvetlenül kapcsolódik az 58/2 hrsz-ú Kossuth Lajos utca ingatlanokhoz (belterületi közút), mely szintén önkormányzati tulajdonú.

Összesen 432 méter útszakasz felújítása történik meg.

 

A beruházás keretében olyan út felújítása történik, amely biztosítja a fejlesztendő útvonalon keresztül több intézmény és gazdasági egység jobb megközelítését, elősegíti a biztonságos közösségi közlekedés fenntartását.

A fejlesztésnek eredményeként javul a közutak állapota, ezáltal nő a környezetbiztonság, a környezet állapotának javulása várható. Az önkormányzat projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését célzó” elővigyázatosság elvét betartja mind az előkészítés, mind a megvalósítás során. A beruházás során keletkezett környezeti károkat a projekt megvalósítása során megszünteti.

A projekt várható befejezése: 2023. december 31.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

 

További információ kérhető:

Salomvár Község Önkormányzata

Cím:8995 Salomvár, Petőfi S. u. 11.

Email: salomvar@zelkanet.hu

Honlap: www.salomvar.hu

 


Salomvár Község Önkormányzata

„Belterületi közútfejlesztés Salomvár községben”

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00009 azonosítójú projekt rövid ismertetése

 

Önkormányzati tulajdonú belterületi közút fejlesztése, felújítása. Konkrét cél Salomvár 58/1 és 58/3 hrsz-ú útjának felújítása.

A beruházás célja a leromlott állapotú lakóút alépítményének építése volt, mely az út szilárd burkolattal való megerősítését tartalmazta az út jelenlegi nyomvonalán. A szűk keresztmetszetű aszfalt burkolatú út több helyen megsüllyedt, burkolata megrepedt, ezért felújítása szükségszerű volt.

Összesen 432 méter útszakasz felújítása történt meg.

A projekt fejlesztésének részcéljai:

  • a közintézmények, közszolgáltatások jobb megközelíthetősége,
  • közintézmények, közszolgáltatások lakóterületekkel való kapcsolatainak javítása,
  • az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőúthoz, valamint az országos közúttal közös belterületi csomópontokhoz kapcsolódó fejlesztés, valamint
  • az önkormányzati tulajdonú külterületi úthoz kapcsolódó fejlesztés megvalósítása,

A pályázat a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia alábbi céljával összhangban állt: a gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása, a közlekedési mobilitás alakítása az egyéni és a közösségi közlekedés harmonikus fejlődésével.

A fejlesztés után kapott természeti értékek megtartása, az egészséges környezet megőrzése kedvező helyzetbe hozta a községben élőket, csökkent az elvándorlási kedv, növekedet az állandó, illetve ideiglenesen itt tartózkodó lakosság száma. Ezáltal a fejlesztés környezeti hatása pozitív, csatlakozik a környező térség és a régió operatív tervének megvalósításához, perspektívát teremt további projektek megvalósításához.

 

A PROJEKT JELLEMZŐ ADATAI

A beruházás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került megtervezésre és aszerint valósult meg.

A projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem került hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.

A projekt keretében felújítással, korszerűsítéssel és átépítéssel érintett önkormányzati tulajdonú belterületi út teljes szélességében megújult a fejlesztéssel érintett teljes szakaszon.

Az alábbi műszaki tartalommal történt a fejlesztés

A felújításra tervezett gyűjtőút nyomvonala a település lakott területének délkeleti részén a Kossuth Lajos utcai kereszteződéstől indult, majd a meglévővel azonos nyomvonalon a jelenlegi út helyén halad a belterület határáig. A meglévő aszfalt burkolathoz történő csatlakozás a kopóréteg vágásával történt meg dilatációs hézagszalag beépítése mellett.

A tervezett nyomvonal kapubejárókat és egy csatlakozó utcát is érintett, ezeken a helyeken a meglévő burkolatokhoz igazítva kellett kialakítani a felújított gyűjtőút burkolatát, a csatlakozásoknál az alkalmazott ív: 6,0m.

A nyomvonalon a helyszínrajzi ívsugarak a meglévő földúthoz igazodtunk.

A burkolatok magassági tervezése a csatlakozási pontok és a meglévő burkolat magasságainak figyelembe vétele mellett történt. A tervezett út a teljes szakaszon a jelenlegi gyűjtőút szintjét követi, kisebb emelésekkel a megfelelő csapadékvízelvezetés biztosítása érdekében. A pálya esése sehol sem érte el a 6,0%-ot, a magassági lekerekítések ívét a csatlakozó utakhoz igazodva határoztuk meg.

Keresztmetszeti kialakítás, pályaszerkezet

A pályaszerkezetetek méretezését az e-UT 05.02.51 Bontott útépítési anyagok újra használata és hasznosítása. Általános feltételek, az e-UT 05.02.52 Bontott útépítési anyagok újra használata I. pályaszerkezet helyszíni hideg újra hasznosítása és az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok Útügyi Műszaki Előírások ajánlásai alapján végeztük, figyelembe véve az e-UT 06.03.12 „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése”, és az e-UT 06.03.13 „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése, és megerősítése” előírásokat.

A tervezett út keresztmetszeti kialakítása a mintakeresztszelvények szerint történt.

A tervezett út burkolatának oldalesését a megfelelő vízelvezetés érdekében, továbbá a meglévő vízelvezető létesítmények használhatóságának figyelembe vételével határoztuk meg. A tervezett burkolat oldalesése a teljes szakaszon 2,5 %-os tetőszelvénnyel. Mindkét oldalon a zúzottkő padka oldalesése 5,0%.

Az út pályaszerkezete:

– 4,0 cm AC11 bazalt kővázas hengerelt aszfalt kopó réteg

– 5,0 cm AC11 v. AC16 bazalt kővázas hengerelt aszfalt kötő réteg

– bitumen emulziós alápermetezés

– 15,0 cm hidraulikus kötőanyaggal helyszínen stabilizált alapréteg (visszanyert anyag + M63 keverékből)

– 15,0 cm védő-, javító réteg: helyszínen cementtel és pernyével stabilizált talaj / E2 = 50 N/mm2 /

– tömörített altalaj

A beruházás a település esetében nem engedélyköteles beruházás volt. Az út tervezése és megvalósítása során, a vonatkozó, a Felhívás 13.2 pontjában megnevezett Útügyi Műszaki Előírások betartásra kerültek.

TOVÁBBI PROJEKTTELEMEK

A projekt megvalósítása során Tervezési feladatok és beszerzése, Építési tevékenység és beszerzése, Kötelező nyilvánosság, a kivitelezési munkákat végig kísérő Műszaki ellenőrzés, valamint a projekt előrehaladását segítő és végző Projektmenedzsmenti munkák is megvalósultak. Elszámolásuk a projekt során megtörtént.

ÖSSZEGZÉS

A fejlesztésnek eredményeként javult a közutak állapota, ezáltal nőtt a környezetbiztonság, a környezet állapotának további javulása várható. Az önkormányzat projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését célzó” elővigyázatosság elvét betartotta mind az előkészítés, mind a megvalósítás során. A beruházás során keletkezett környezeti károkat a projekt megvalósítása során megszüntette. .A tervezett fejlesztés mind gazdasági, mind környezeti és lakossági igényeket figyelembe véve indokolt volt.

 

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg.

 


A Magyar Falu Program kiírásában Salomvár Község Önkormányzata 5.371.833 Ft támogatást nyert

a buszmegálló és az egészségház közötti járdaszakasz felújítására.


 

A Magyar Falu Program kiírásában Salomvár Község Önkormányzata 12.200.831 Ft támogatást nyert

a Vass János utca felújítására.

 


 

A Magyar Falu Program kiírásában Salomvár Község Önkormányzata 1.031.428 Ft támogatást nyert

a felelős állattartás elősegítésére.

 


 

A Magyar Falu Program kiírásában Salomvár Község Önkormányzata 13.522.960 Ft támogatást nyert

a Dózsa György utca felújítására.

 


 

A TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00009 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Salomvár Község Önkormányzata

A projekt címe: Salomvár község belterületi vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 39 629 017 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt építés kivitelezési munkáinak célja a település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, ezáltal a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

Tervezett létesítmények teljes hossza: 525 m.

 

A településrészen a csapadékvizek szállításra az útmenti meglévő árkok szolgálnak. A csapadékvizek végső befogadója a Zala folyó. Két jelentősebb patak, a Harkály patak, Kisbüki patak. A tervezéssel érintett szakasz a település Dózsa György utcájában, illetve a Lesvár utcában található. Két területet került lehatárolásra a projekt által.

 

  1. terület:

A 140/3-030 hrsz-ú önkormányzati kezelésű földút Dózsa György utcai csatlakozásában nincs megoldva a földútról lezúduló csapadékvíz továbbvezetése. A földút >10% emelkedővel rendelkezik. A lezúduló víz elárasztja a Dózsa György utcát, illetve a csatlakozóval szembeni ingatlanokat (29-41 szám).

  1. terület:

A területen lévő közúti árokrendszer feliszapolódott, illetve több kontrás szakasz található. Az érintett kapubejáró átereszek mérete eltérő (Ø40- Ø60 között változó), azok lejtése sem elégíti ki a minimálisan elvárható vízennyiségek biztonságos levezetését.

 

A projekt során a község kül- és belterületi árkain történne beavatkozás a vízkárelhárítási feladatok megoldása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a község belterületének a védelme úgy valósul meg, hogy a község Ny-i területéről a belterületre érkező külterületi vizek rendezett elvezetése is megtörténik a községbe bekötő árkok rekonstrukciójával, az elvezetendő vizek irányított és a befogadó felé irányuló tovább vezetésével.

A belterület rendezéssel a rendszerből érkező vizek kártétel nélkül, burkolt és burkolatlan árokrendszeren keresztül kerülnek tovább- illetve elvezetésre a végső befogadó, a Harkály patak irányába. Első lépés tehát a külterületi árokrendezés, melyet második lépésként (illetve párhuzamosan) a belterületi vízelvezető rendszer rekonstrukciója követ. Ezt a gondolkodásmódot a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” szemlélet jellemzi, ami a vízgyűjtő egészének vizsgálatára épülve a község helyi rendszerére szűkítve és adaptálva tartalmazza a műszaki szükségességeket és megoldásokat.

A belterületi rendezés Salomvár belterületi utcáit (Harkályhegyi út, Dózsa György utca és Lesvár utca), azok árkait és vízelvezető rendszereit érinti az útárkok vízhozam alapján történő méretezés szerinti rendezésével. Ezáltal a község NY-K-i irányú védelme komplex egységként tud kiépülni és funkcionálni.

A projekt várható befejezése: 2022. július 31.

 


A ZP-1-2021 zártkerti program „Zártkerti infrastruktúra fejlesztése Salomváron” projekthez kapcsolódó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Salomvár Község Önkormányzata

A projekt címe: Zártkerti infrastruktúra fejlesztése Salomváron

A szerződött támogatás összege: 24 333 604 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt célja Salomvár külterületén, a Harkály-hegyen található zártkerti övezet fejlesztése a zártkertekhez vezető út felújításával, kút létesítésével illetve vadkerítés létesítésével. Cél, hogy a salomvári lakosok megfelelő minőségű úton a falu felől közelíthessék meg zártkerti ingatlanjaikat, valamint, hogy az önkormányzati területen mezőgazdasági célú vízvételi hely létesüljön, amelyet a zártkerti gazdák szabadon használhatnak.

A fejlesztés műszaki tartalma:

Útépítés:

Meglévő terepviszonyok bemérése, leendő út kitűzése. Meglévő nyomvonalban föld kitermelése, és az abból kikerülő föld elszállítása.

Meglévő nyomvonal profilozása, majd tükörkészítés után M65 dolomit ráhordás átlag 40 cm vastagságban.

Útburkolat készítése bazaltból finisheres beépítéssel átlag 8 cm vastagságban, majd tömörítés gépi erővel.

 

Vízvételi hely kialakítása:

Vízvételi hely kialakítása mezőgazdasági célú használatra.

Vízvételi hely tervezése, engedélyeztetése, fúrása, akna kialakítása, gépesítése.

 

Vadelhárító kerítés létesítése:

Kerítés létesítése 500 fm hosszban, akác oszlopok valamint vadelhárító kerítés felhasználásával.

Kapu létesítése fémből, 4 m szélességben.